poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Skutki wyboru przez organizację określonego typu orientacji biznesowej

1. Przedsiębiorstwom, które wybrały orientację produkcyjną na ogół grozi im stagnacja, bądź bankructwo w krótkiej perspektywie czasowej. Nie dotyczy to w pełni monopoli absolutnych. Nie mniej jednak nawet monopole nie mogą czuć się niezagrożone przez całe dziesięciolecia. Przedsiębiorstwa realizujące orientację produkcyjną powinny więc przeprowadzić procesy restrukturyzacji, zreformować swój stosunek do rynku, do klientów i stopniowo wdrażać jeden z trzech typów orientacji marketingowej.


2. Przedsiębiorstwa, które realizują orientację sprzedażową powinny przyspieszyć procesy restrukturyzacji i modernizacji przedsiębiorstw oraz procesy prywatyzacji różnymi ścieżkami i jak najszybciej przyjąć jeden z trzech typów orientacji marketingowej po to, by przetrwać w biznesie, zdobywać przewagi konkurencyjne i móc się nadal dynamicznie rozwijać.

3. Przedsiębiorstwa, które przyjęły orientację marketingową, a zwłaszcza orientację marketingu strategicznego i marketingu społecznego, mają szanse i perspektywy dalszego rozwoju, mają szanse i perspektywy eksportować swoje towary i usługi na wymagające rynki państw zachodnich, zwłaszcza na rynki Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwa, które przyjęły orientację marketingową mają szansę także zwiększenia swojego udziału w rynku, pod warunkiem konsekwentnej realizacji profesjonalnych strategii rozwoju, w tym profesjonalnych strategii marketingowych.

Zasady polityki społecznej tworzące współczesny i odpowiedzialny marketing.

1. Zasada wolności konsumentów i producentów – zgodnie z tą zasadą decyzje marketingowe podejmowane przez producentów i konsumentów/klientów powinny być podejmowane w warunkach względnej wolności. Swoboda w odniesieniu do marketingu jest ważna jeżeli system marketingowy w danym kraju ma dostarczyć wysokiego standardu życia. Konsumenci szybciej osiągają satysfakcję dyktując samemu warunki na rynku, niż w przypadku warunków narzuconych z zewnątrz – czyli przez administrację państwową (rząd) czy też monopole. Zaspokajanie potrzeb społeczeństwa będzie tym pełniejsze, im lepsze będzie dostosowanie struktury produkcji i podaży dóbr i usług rynkowych do potrzeb, oczekiwań i preferencji nabywców.

2. Zasada ograniczania potencjalnych szkód („po pierwsze nie szkodzić”) – transakcje zawierane swobodnie przez producentów i nabywców powinny być w jak największym stopniu ich prywatną sprawą. System polityczny i prawny każdego kraju ogranicza do pewnego stopnia tę wolność, tę swobodę producentów i konsumentów po to, by uchronić ich przed transakcjami przynoszącymi szkodę lub zagrożenia dla producentów, wytwórców i klientów lub też dla osób trzecich.

3. Zasada zaspokajania podstawowych potrzeb społeczeństwa – system marketingowy w każdym kraju powinien służyć zarówno konsumentom będącym w trudnym położeniu ekonomicznym, a więc w trudnych warunkach ekonomicznych, materialnych, jak również konsumentom zamożnym. System marketingowy powinien bowiem dążyć do zaspokajania podstawowych potrzeb społeczeństwa, a jednocześnie wszyscy w danym kraju powinni do pewnego stopnia dzielić się wykreowanym przez ten system standardem życia. Jest to zasada najbardziej spójna ze społeczną nauką kościoła katolickiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz